Konres - konkurzy a reštrukturalizácie

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie logo

Aktuality

Konkurzy

Konkurzné konanie je osobitný druh civilného konania, ktoré sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom konkurzného konania je umožniť kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to speňažením jeho majetku v čo najkratšom čase tak, aby bola miera uspokojenia veriteľov pokiaľ možno čo najväčšia. Úlohou správcu v tomto konaní je správa majetku podliehajúceho konkurzu, jeho speňaženie a následne uspokojenie veriteľov z dosiahnutého výťažku.

Aktuálne konkurzy

EE Printing & Binding, s.r.o.

SCOTIA Logistics spol. s r.o.

Slavomír Jurčo

Ľubomír Lendacký

Widos, s.r.o.

EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o.

ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o.

Judita Marčoková

HVAC COMPLETE, s. r. o.

GAJAN, s. r. o.

Agrodružstvo Osikov

WATECH CO, s. r. o.

Kamil Čupeľa

Gabriela Fischerová

Peter Horský

Bojnická Real s. r. o.

Oto Kancel

Severín Sobolčík

Viktor Kostelný

SOLITUS, spol. s r.o.

Mgr. Daniela Kopolovcová

KARON spol. s r. o.

AD TEAM, s. r. o.

Peter Smutný

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie

Reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia je právnym inštitútom, ktorý sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý v porovnaní s konkurzným konaním, predstavuje výhodnejšiu alternatívu pre riešenie insolvenčných problémov dlžníka, ktorý je v úpadcu alebo ktorému úpadok hrozí. Reštrukturalizačné konanie poskytuje dlžníkovi súdnu ochranu pred veriteľmi, ktorých pohľadávky sa uspokojujú postupne, podľa vopred správcom pripraveného a súdom schváleného reštrukturalizačného plánu. Výsledkom reštrukturalizácie je uspokojenie pohľadávok veriteľov, pričom právna subjektivita a ekonomická činnosť dlžníka ostáva naďalej zachovaná.

Aktuálne reštrukturalizácie

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie

Oddlženie

Konanie o oddlžení  sa vzťahuje len na dlžníka – fyzickú osobu a rovnako sa riadi zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre dlžníka predstavuje oddlženie jedinečnú možnosť, ako sa zbaviť svojich dlhov, nakoľko po ukončení trojročného skúšobného obdobia, počas ktorého správca vykonáva dohľad nad určitými úkonmi dlžníka, pohľadávky, ktoré zostali neuspokojené sa stávajú nevymáhateľnými. Oddlženia sa môže fyzická osoba domáhať na súde po ukončení konkurzného konania, okrem prípadu ak bol konkurz zrušení pre to, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Aktuálne oddlženie

 

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie