Konres - konkurzy a reštrukturalizácie

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie logo

Konkurzy

Konkurzné konanie je osobitný druh civilného konania, ktoré sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom konkurzného konania je umožniť kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to speňažením jeho majetku v čo najkratšom čase tak, aby bola miera uspokojenia veriteľov pokiaľ možno čo najväčšia. Úlohou správcu v tomto konaní je správa majetku podliehajúceho konkurzu, jeho speňaženie a následne uspokojenie veriteľov z dosiahnutého výťažku.

Aktuálne konkurzy

EE Printing & Binding, s.r.o.

SCOTIA Logistics spol. s r.o.

Ľubomír Lendacký

Widos, s.r.o.

EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o.

ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o.

HVAC COMPLETE, s. r. o.

GAJAN, s. r. o.

Agrodružstvo Osikov

WATECH CO, s. r. o.

Kamil Čupeľa

Gabriela Fischerová

Peter Horský

Bojnická Real s. r. o.

Oto Kancel

Severín Sobolčík

Viktor Kostelný

SOLITUS, spol. s r.o.

Mgr. Daniela Kopolovcová

KARON spol. s r. o.

AD TEAM, s. r. o.

Peter Smutný

Zdenko Brenner

Renáta Tothová

Monika Štegenová

PaedDr. Ľubomíra Komanická

Vladimír Kobolka

Slavomír Krok

Ľubomír Lačný

Alžbeta Jurčáková

František Trávniček

AGROSTAV stavebné družstvo Michalovce

Ida Mačadiová

Gyôrgy Csorgo

Ing. Ján Cagalinec

K.M.T Trading spol. s r.o.

Radoslav Liďák

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie

Reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia je právnym inštitútom, ktorý sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý v porovnaní s konkurzným konaním, predstavuje výhodnejšiu alternatívu pre riešenie insolvenčných problémov dlžníka, ktorý je v úpadcu alebo ktorému úpadok hrozí. Reštrukturalizačné konanie poskytuje dlžníkovi súdnu ochranu pred veriteľmi, ktorých pohľadávky sa uspokojujú postupne, podľa vopred správcom pripraveného a súdom schváleného reštrukturalizačného plánu. Výsledkom reštrukturalizácie je uspokojenie pohľadávok veriteľov, pričom právna subjektivita a ekonomická činnosť dlžníka ostáva naďalej zachovaná.

Aktuálne reštrukturalizácie

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie

Kontakt

KONRES k.s. 

Kancelária Košice – Hviezdoslavova 6, 040 01

tel.: 0911 755 524

Kancelária Bratislava – Štefánikova 8, 811 05

tel.: 0904 222 774

email: konres@konres.sk

Značka správcu: S 1651

IČO: 47 249 005

IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006

Konres - konkurzy a reštrukturalizácie